Informacja o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych  konsultacjach nowego projektuProgramu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje planowane są od 25 maja do 19 czerwca 2020 roku, a  ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 25 maja do 19 czerwca br. naprzemiennie
    w godz. 8.00-11.00 oraz w godz. 12.00-15.00, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań;
  2. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 czerwca 2020r.
    w następujący sposób:

– przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,

– przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020”,

– dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (urna w holu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Harmonogram Konsultacji      http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/harmonogram-konsultacji-zmian-w-RPW-2020-wykaz.pdf

Majowe #zostańwdomu po nowohucku z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta!

Majowe #zostańwdomu po nowohucku z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta!

Z początkiem maja zniesione zostają kolejne obostrzenia, służące spowolnieniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa –  także w sferze kultury. Niestety, nie dotyczy to jeszcze działalności, prowadzonej przez domy kultury, które w dalszym ciągu będą starać się wypełniać swoją rolę, korzystając przy tym z Internetu. Również Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta nie przerywa prowadzonej przez siebie w sieciach społecznościowych akcji pod hasłem „#zostańwdomu po nowohucku”. Wręcz przeciwnie – do szeregu działających już propozycji, inspirujących do ciekawego spędzania czasu z dziećmi, efektywnej nauki, doskonalenia umiejętności, zainteresowania teatrem i książką oraz rozwijania talentów, dołączą nowe.Będzie coś dla dzieci, coś dla dorosłych i propozycje dedykowanego seniorom. Będą podróże przez dźwięki, filmy i literaturę z dreszczykiem. Będzie trochę tanecznych i koncertowych wspomnień. Dla najmłodszych znajdą się propozycje zabaw, konkursy i zagadki. 

Szczegółowe informacja o poszczególnych działaniach można znaleźć na profilu Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta i profilach klubów w serwisie Facebook.

Szczegółowy plan działań od 4 maja:

Klub Aneks – fb.com/KlubAneks

Klub Dukat – fb.com/klub.dukat

Klub Herkules – fb.com/KlubHerkulesNH/

Klub Jędruś – fb.com/klubjedrus/

Klub Krzesławice – fb.com/KlubKrzeslawice/)

Klub Wersalik – fb.com/wersaliknh/

Klub Zakole – fb.com/klubzakole/

Klub Zgody – fb.com/klubzgody/

Nowohucka Akademia Seniora – fb.com/stowarzyszenieprzyjaciolnowejhuty/

Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania biura Rady Dzielnicy XVII

PRZEWODNICZĄCY Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na zagrożenie wynikające
z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, przedstawia informacje na temat funkcjonowania biura Rady Dzielnicy XVIII Wzgórza Krzesławickie od dnia 13 marca 2020 r.

W związku z informacjami  otrzymanymi z Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa
biuro Rady Dzielnicy XVII w dniu 02 i 03 Kwietnia 2020r. przyjmuje wyłącznie korespondencje poprzez

pocztę elektroniczną rada@dzielnica17.krakow.pl

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z SEKRETARIATEM
Tel. 012  645 30 09 w godz. od 11.00 do 12.00  w dniu 01.04.2020r.

Oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail:   rada@dzielnica17.krakow.pl

Jest to trudna decyzja, jednak takie działanie prewencyjne uważamy za jedynie rozsądne i odpowiedzialnie społecznie.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH.

DECYZJĄ Prezesa Rady Ministrów związaną z dynamicznym wzrostem zakażeń nowym rodzajem koronawirusa SARS-Cov-2, informujemy

Szanowni Państwo, w następstwie decyzji Prezesa Rady Ministrów związanej z dynamicznym wzrostem zakażeń nowym rodzajem koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że wszystkie zajęcia oraz wydarzenia kulturalne i oświatowe, mające się odbyć w najbliższym czasie, zostały odwołane. Prosimy o stosowanie się do KOMUNIKATÓW OGŁASZANYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH.