BUDŻET OBYWATELSKI 2015 i 2016 – OGÓLNOMIEJSKI

Numery Projektów do Głosowania w Budżecie Ogólno-miejskim 2015 i 2016 znajdujące się na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławicki


nr 46
Rozbudowa obiektu sportowego rekreacyjno-sportowego typu skatepark
Wartość projektu :150 000,00 zł.
Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla seniorów.
BO.OM.164/15


nr 58
Parking przy cmentarzu grębałowskim: 160 miejsc parkingowych przy ul. Darwina od strony południowo – wschodniej cmentarza grębałowskiego.
Wartość projektu :2 350 000,00 zł.
Budowa parkingu przy cmentarzu grębałowski na części terenu działki nr 54/7 obr. 11 Nowa Huta wzdłuż ul. Darwina poza ogrodzeniem cmentarza, zapewni możliwość parkowania samochodów przez osoby odwiedzające groby bliskich oraz zapewni bezpieczne i komfortowe dojście do głównej bramy cmentarza.
W chwili obecnej przyjezdni zmuszeni są do pozostawiania swoich samochodów na błotnisto-trawiastym placu, co zmusza również do pokonywania pieszo w „błocie” odcinka do bramy cmentarza.
Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem parkingu oraz ok. 200 mb kanału deszczowego.
BO.OM.8/15


nr 87
Remont peronu i zakup wiaty przystankowej dla przystanku autobusowego przy cmentarzu.
grębałowskim linii autobusowych 110, 117 i 242 ul. Darwina „Lubocza-Bugaj”
Wartość projektu: 80 000,00 zł.
Bieżące utrzymanie wiaty, opłaty za energię elektryczną, koszt wymiany zużytych oraz zdewastowanych elementów, okresowa konserwacja elementów konstrukcyjnych, poprawa komfortu oczekujących na przystanku.
BO.OM.12/15


nr 109
Nakładka asfaltowa przy cmentarzu grębałowskim wejście wschodnie od ul. Darwina – gminna działka drogowa nr 569 obr. 11 Kraków Nowa Huta
Wartość projektu :95 000,00 zł.
Realizacja remontu dojścia do cmentarza przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
BO.OM.7/15

Numery projektów do głosowania w Budżecie Ogólnomiejskim