Obwieszczenia

2013.06.12 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2012.11.28 - Obwieszczenie ws. planu zagospodarowania przestrzennego - Kantorowicka - Niebyła
2012.10.31 - Obwieszczenie ws. przebudowy urządzenia wodnego