Sesje

Porządek obrad XXV Sesji
20 grudnia 2012r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Spotkanie z Prezesem Fundacji Nauka i Kultura Panią Katarzyną Góralczyk
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 wniosków do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowicka – Niebyła”

5.2 zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2013

5.3 wskazania lokalizacji szaletu miejskiego na terenie Dzielnicy XVII

5.4 uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2013 rok.

6. Interpelacje i zapytania
7. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXIV Sesji
29 listopada 2012r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ustalenia wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.2 objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII

4.3 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXII Sesji

27 września 2012r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 korekty zadań i podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013

4.2 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2013

4.3 korekty zadań i podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2013

4.4 korekty zadań przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII
w roku 2013

4.5 uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2013

4.6 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok

4.7 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

4.8 podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII
Porządek obrad XXIII Sesji
25 października 2012r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 664/29 położonej w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. M. Samozwaniec

4.2 zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr 107 obr. 4 jedn.ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole

4.3 podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.4 rezygnacji z przystąpienia do Konkursu Ofert w 2013 roku

4.5 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013

4.6 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013

4.7 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2013 rok

4.8 zmiany układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie

4.9 poparcia starań o utrzymanie działalności Świetlic Środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.344.2012.BS
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXII Sesji

27 września 2012r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 korekty zadań i podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013

4.2 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2013

4.3 korekty zadań i podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2013

4.4 korekty zadań przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII
w roku 2013

4.5 uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2013

4.6 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2012 rok

4.7 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

4.8 podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXI Sesji

30 sierpnia 2012r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 korekty podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2012

4.2 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2013

4.3 podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2013

4.4 zaopiniowania projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodników na os. Na Stoku w rejonie bloków nr 35, 36, 40, 41 w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”

4.5 anulowania uchwały Nr XVIII/167/2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII