Sesje

Porządek obrad V Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
26 lutego 2015r. godz. 1800

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 powołania Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

4.2 opinii dla koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Piotrusia Pana w Krakowie

4.3 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek przy ul. Kisielewskiego

4.4 powołania Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego na lata 2015 – 2018

4.5 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015

4.6 w sprawie trasy linii tramwajowej nr 16

4.7 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wykazu dróg, obiektów  terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty