Sesje

Porządek obrad XLIX Sesji
13 listopada 2014r., godz.17:30, MDK Fort 49,os. Na Stoku 27b

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.468.2014.BS

4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.420.2014.BS

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.443.2014.BS

4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.448.2014.BS

4.5 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2015 rok

4.6 opinii dla projektu ogródka jordanowskiego na działce nr 98/88 obr. 13 jedn. ewid. Nowa Huta w osiedlu Lubocza

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński

6. Interpelacje i zapytania

7. Oświadczenia i komunikaty
Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XLVIII Sesji
30 października 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 841/163 i nr 841/133 położonych w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. St. A. Poniatowskiego w Krakowie

4.2 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 372/5 położonej w obr. 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza w Krakowie

4.3 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

4.4 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2015

4.5 delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.6 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2015

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński

6. Interpelacje i zapytania

7. Oświadczenia i komunikaty
Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XLVII Sesji
25 września 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki Nr 551 przy ulicy Grębałowskiej

4.2 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania części wnętrz hali produkcyjno – magazynowej na browar rzemieślniczy na części działki 34/2 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 4A w Krakowie”

4.3 nadania nazwy „Widokowa” ulicy dotychczas bezimiennej

4.4 korekty zadań priorytetowych na rok 2015

4.5 delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.6 uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2015

4.7 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2015 roku

4.8 podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2015

4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.250.2014.BS

4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.292.2014.BS

4.11 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.202.2014.BS

4.12 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.364.2014.BS

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński

6. Interpelacje i zapytania

7. Oświadczenia i komunikaty
Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XLVI Sesji
28 sierpnia 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 podziału środków w ramach zadania powierzonego pn. „Bezpieczny Kraków” na rok 2015

4.2 objęcia Patronatem Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.275.2014.BS

4.4 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2014 rok

4.5 podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2015

4.6 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

4.7 budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza

4.8 delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.9 zwiększenia stanu osobowego w III Oddziale Straży Miejskiej

4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.193.2014.BS

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński

6. Interpelacje i zapytania

7. Oświadczenia i komunikaty
Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII