Sesje

Porządek obrad XLV nadzwyczajnej Sesji
30 lipca 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014r

4.2 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.164.2014.BS

5. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XLIV Sesji
10 lipca 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Nowolipki w Krakowie”

4.2 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

4.3 podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2015

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński
6. Interpelacje i zapytania
7. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XLIII Sesji
26 czerwca 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 budowy chodnika wzdłuż ul. Łuczanowickiej od ul. Godebskiego do ul. Orłowskiego

4.2 ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2015

4.3 delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.4 ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2015

4.5 zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2015

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński
6. Interpelacje i zapytania
7. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XLII Sesji
29 maja 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Spotkanie z Komendantem Komisariatu VII Policji
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul.Morcinka/Kantorowicka”

5.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.260.2013.BS

5.3 opinii dla inwestycji pn. „Budowa i wymiana elementów małej architektury na istniejącej nawierzchni toru dla deskorolek” przy ul. Jagiełły

5.4 delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

5.5 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

5.6 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

5.7 opinii do inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy XVII zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich

6. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński
7. Interpelacje i zapytania
8. Oświadczenia i komunikaty

Projekty uchwał do pobrania tutaj.
Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XLI Sesji
10 kwietnia 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ewentualnego zbycia działek przy ul. Stary Gościniec

4.2 podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2014

4.3 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014

4.4 ewentualnego zbycia działki przy ul. Przybosia

4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML 02.7123.468.2013.BS

4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML 02.7123.430.2013.BS

4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML 02.7123.81.2014.BS

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński
6. Interpelacje i zapytania
7. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII