Sesje

Porządek obrad XL Sesji
27 marca 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 utworzenia parku wokół Dworku Matejki

4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.500.2013.BS

4.3 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego w roku 2014

4.4 podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2014

4.5 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2013

4.6 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

4.7 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014

4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.97.2014.BS

5. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego – referuje p. Leszek Zaleński
6. Interpelacje i zapytania
7. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXXIX Sesji
27 lutego 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 korekty zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2014

4.2 korekty zadań priorytetowych na rok 2014

4.3 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014

4.4 korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.5 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku szkoły na potrzeby lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A.

4.6 ewentualnego zbycia w działek Nr 668/1, 668/2, 671 położonych w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul.Magdaleny Samozwaniec

4.7 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 23/3 przy ul. Kantorowickiej

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXXVIII Sesji
MDK Fort 49 os. Na Stoku 27b
30 stycznia 2014r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki Nr 466/11 położonej w obr. 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kantorowickiej

4.2 wykonania nakładek bitumicznych w roku 2014

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML 02.7123.453.2013.BS

4.4 budżetu partycypacyjnego

4.5 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego

4.6 nadania nazwy dla Samorządowego Przedszkola nr 63 w Krakowie

4.7 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXXVII Sesji
19 grudnia 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML 02.7123.369.2013.BS

4.2 ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 731 położonej w obr. 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kazimierza Jagiellończyka

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.21.2013.BS

4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.357.2013.BS

4.5 ustalenia wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

4.6 uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2014 rok

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXXVI Sesji
28 listopada 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.335.2013.BS

4.2 ograniczenia czasu handlu na terenie Gminy Miejskiej Kraków

4.3 ograniczenia czasu handlu na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Wielką Sobotę

4.4 objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII

4.5 budowy stanowisk postojowych wzdłuż ul. Architektów na działkach nr 213, 163/8, 590/1 obr. 10 jedn. Ewidencyjna Nowa Huta

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII