Sesje

Porządek obrad XXX Sesji
23 maja 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2013 rok

4.2 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.3 organizacji komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII w porze nocnej

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXIX Sesji
25 kwietnia 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2013

4.2 korekty zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013

4.3 opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, garażami w parterze, miejscami postojowymi naziemnymi, drogami wewnętrznymi, wjazdem i z infrastrukturą techniczną na działkach nr 219, 220, 592 obr. 10 oraz części działki nr 429/3 obr. 3 Nowa Huta przy ul. Niebyłej w Krakowie”

4.4 wniosku o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zadania „Budowa kortów tenisowych na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka”

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII
Porządek obrad XXVIII Sesji
27 marca 2013r., godz.18:00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.2 podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2013

4.3 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2012

4.4 przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na remonty dróg i chodników

4.5 korekty zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII
Porządek obrad XXVII Sesji
28 lutego 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.375.2012.BS

4.2 ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 516/2 położonej w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego

4.3 korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2013

4.4 opinii dla projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIII/921/12 z dnia 19 grudnia 2012r.

4.5 autobusu linii 182

4.6 sposobu ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

4.7 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII
Porządek obrad XXVI Sesji
30 stycznia 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.408.2012.BS

4.2 ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 600 położonej w obr.10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w os. Na Wzgórzach

4.3 podziału dodatkowych środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2013

4.4 opinii i wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

4.5 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013

4.6 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.7 korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w latach 2013 – 2014

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII