Porządek obrad XIII Sesji Rady Dzielnicy XVII w dniu 24.10.2019 o godz. 18.00

Porządek obrad XIII Sesji Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15,  w dniu 24 października 2019r. o godz. 18.00

1.Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji        

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji        

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na odcinku ul. Stokowej od nr 12 do nr 22 na ruch jednokierunkowy od ul. Twaroga w kierunku ul. Studziennej
4.2 opinii dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie
4.3 inwestycji na działkach nr 12/1 i 12/13 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Blokowej 3 w Krakowie  

5. Interpelacje i zapytania

6. Oświadczenia i komunikaty

PROJEKTY UCHWAŁ