XVI Sesja Rady Dzielnicy XVII została zwołana na dzień 23. 01. 2020r. o godz. 18.00 os. Na Stoku 15 w Krakowie

XVI Sesja Rady Dzielnicy XVII została zwołana na dzień 23. 01. 2020r. o godz. 18.00 os. Na Stoku 15 w Krakowie

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII

4.2 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie” w roku 2020

4.3 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

4.4. zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.945.2019.AD

4.5 zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.1023.2019.

5. Interpelacje i zapytania

6.Oświadczenia i komunikaty

Na XVI Sesja Rady Dzielnicy XVII projekty uchwałhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/projekty-uchwał-23.01.2020r.pdf