Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z V Sesji w VI kadencji
28 kwietnia 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
 • określenia zadań i zakresu kompetencji członków Zarządu
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 183/8 położonej w obrębie 15 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Bystronia
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 76/12 położonej w obrębie 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Makuszyńskiego
 • ustalenie zakresu rzeczowego zadania „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na rok 2011
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2011
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2011
 • nadania przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki „Honoris Gratia” Panu Franciszkowi Dziadoniowi

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z IV Sesji w VI kadencji

31 marca 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 246/29 położonej w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Wielkie Pola
 • korekty zadań priorytetowych na rok 2011
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2010
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy na rok 2011” w ramach zadań powierzonych pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” oraz „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2011
 • podziału środków na zadania priorytetowe na rok 2011
 • lokalizacji „Smoczego Skweru” na terenie Dzielnicy XVII
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wielostanowiskowym oraz wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, opadową, na dz. nr 466/14 obr. 3 Nowa Huta oraz wjazdem na dz. nr 466/14, 506 obr. j.w. przy ul. Osieckiego w Krakowie”
 • wskazania zadań realizowanych w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2011

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z III Sesji w VI kadencji

24 lutego 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Zastów
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2011 rok
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 832/3 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Czerwonego Kapturka
 • propozycji ustalenia składu osobowego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
 • korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2011

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z II Sesji w VI kadencji

3 lutego 2011r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • powołania Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • powołania Komisji Spraw Mieszkaniowych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • powołania Komisji Ochrony Środowiska, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i określenia liczby członków
 • powołania Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
 • powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
 • powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki
 • powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Mieszkaniowych
 • powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
 • powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
 • powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • upoważnienia Zarządu Dzielnicy do podejmowania uchwał należących do kompetencji Rady Dzielnicy
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z I Sesji w VI kadencji

27 stycznia 2011r. na I uroczystej Sesji, której przewodniczył Radny Miasta Krakowa Jerzy Federowicz podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII
 • wyboru członków Zarządu Dzielnicy XVII
 • W sprawie delegowania radnych

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały