Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z XL Sesji w VI kadencji

27 marca 2014r. podjętych zostało 9 uchwał w sprawach:

 • utworzenia parku wokół Dworku Matejki
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.500.2013.BS
 • zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego w roku 2014
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2014
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2013
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.97.2014.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.44.2014.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXIX Sesji w VI kadencji

27 lutego 2014r. podjętych zostało 11 uchwał w sprawach:

 • korekty zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2014
 • korekty zadań priorytetowych na rok 2014
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014
 • korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku szkoły na potrzeby lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A.
 • ewentualnego zbycia w działek Nr 668/1, 668/2, 671 położonych w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Magdaleny Samozwaniec
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 23/3 przy ul. Kantorowickiej
 • opinii dla inwestycji „Budowa rozlewni gazu płynnego przy ul. Blokowej w Krakowie”
 • opinii do nowego Statutu Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” Miasta Krakowa wg Druku 1659 z autopoprawką
 • powołania Doraźnej Komisji ds. budżetu obywatelskiego
 • wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. budżetu obywatelskiego

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVIII Sesji w VI kadencji

30 stycznia 2014r. podjętych zostało 7 uchwał w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki Nr 466/11 położonej w obr. 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kantorowickiej
 • wykonania nakładek bitumicznych w roku 2014
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.453.2013.BS
 • budżetu partycypacyjnego
 • zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego
 • nadania nazwy dla Samorządowego Przedszkola nr 63 w Krakowie
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVII Sesji w VI kadencji

19 grudnia 2013r. podjętych zostało 6 uchwał w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.369.2013.BS
 • ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 731 położonej w obr. 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kazimierza Jagiellończyka
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.21.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.357.2013.BS
 • ustalenia wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2014 rok

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVI Sesji w VI kadencji

28 listopada 2013r. podjętych zostało 5 uchwał w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.335.2013.BS
 • ograniczenia czasu handlu na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • ograniczenia czasu handlu na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Wielką Sobotę
 • objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII
 • budowy stanowisk postojowych wzdłuż ul. Architektów na działkach nr 213, 163/8, 590/1 obr. 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały