Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z XXX Sesji w VI kadencji

23 maja 2013r. podjęte zostały 4 uchwały w sprawach:

 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2013 rok
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • organizacji komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII w porze nocnej
 • oznakowania ulic na terenie Dzielnicy XVII

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXIX Sesji w VI kadencji

25 kwietnia 2013r. podjętych zostało 5 uchwał w sprawach:

 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2013
 • korekty zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013
 • opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, garażami w parterze, miejscami postojowymi naziemnymi, drogami wewnętrznymi, wjazdem i z infrastrukturą techniczną na działkach nr 219, 220, 592 obr. 10 oraz części działki nr 429/3 obr. 3 Nowa Huta przy ul. Niebyłej w Krakowie”
 • wniosku o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zadania „Budowa kortów tenisowych na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka”
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.81.2013.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXVIII Sesji w VI kadencji

27 marca 2013r. podjętych zostało 5 uchwał w sprawach:

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2013
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2012
 • przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na remonty dróg i chodników
 • korekty zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXVII Sesji w VI kadencji

28 lutego 2013r. podjętych zostało 8 uchwał w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.375.2012.BS
 • ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 516/2 położonej w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2013
 • opinii dla projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Krakowa nrLXIII/921/12 z dnia 19 grudnia 2012r.
 • autobusu linii 182
 • sposobu ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.362.2012.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXVI Sesji w VI kadencji

30 stycznia 2013r. podjętych zostało 8 uchwał w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.408.2012.BS
 • ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 600 położonej w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w os. Na Wzgórzach
 • podziału dodatkowych środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2013
 • opinii i wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 169/2/A położonej w obr. 16
  jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Glinik
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w latach 2013 – 2014

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały