Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”

Rozpoczął się proces przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Plan ten obejmuje tereny zlokalizowane w różnych częściach Krakowa, w tym na terenie Dzielnicy XVII. Terenu naszej Dzielnicy dotyczą obszary nr: 18, 19, 62, 79, 93, 126, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 171, 172, 204, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215.

Aktywna mapa z odnośnikami do opisów dla poszczególnych obszarów przyrodniczych objętych planem.

Uwagi do planu można składać do dnia 23 stycznia 2017r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 listopada 2016 r.

Szablon wniosku do pobrania.

Pełna treść obwieszczenia Prezydenta.