Wzór karty do głosowania w Budżecie Obywatelskim

Zarządzeniem nr Nr 2621/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014 r. został przyjęty wzór karty do głosowania na projektu w budżecie obywatelskim.
Pełna treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr 2621/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania oraz regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz uchwały Nr XCVII/1465/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1554) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyboru zadań o charakterze lokalnym oraz o charakterze ogólnomiejskim, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje się na jednej karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia albo na elektronicznym formularzu karty do głosowania, dostępnym w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Krakowa pod adresem internetowym budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (www.budzet.krakow.pl).

§ 2. Regulamin głosowania określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z przeprowadzeniem głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.